Универсален кран за контейнери устройство

Универсален кран за контейнери устройство, полезна информация от експертите за контейнери – konteineri.net

Универсален кран за контейнери устройство

Принципно устройство на универсален козлов кран

Универсален кран за контейнери устройство
Универсален кран за контейнери устройство

Кранът показан на фигурата, е с двугредов мост 2 и опори 3 с кутиеобразно сечение, на които и четирите ходови колела (колички) са индивидуално зад­вижвани от механизми за пътуване 5. Крановата количка 1 е стояща, с едноточково окачване на ТХП и автоматично изменение на скоростта на подемния механизъм от номиналната към микроскорост и обратно. Конструкцията и е аналогична на тези за мостовите кранове. Тя е четриколесна oт които две са двигателни.

Механизмите за пътуване на количката и крана са с номинална и микроскорост, което осигурява по-точно позициониране прихващане и оставяне на товара. Към опорите 3 има стълба и площадка 4 за преминаване на (oт) ТС или СТК. Токозахранването е тролейно или кабелно за крана и кабелно за количката. В зависимост от вида на товара тези кранове се съоръжават със съответно сменяемо ТХП.

Крановете от козлов тип с отвор oт 32 до 115 mm се наричат претоварващи мостове. Височината на повдигане е 20 ÷ 30 m, товароподемността до 500 kN, скорост на повдигане 30÷100 m/min, на количката 50÷360 m/min и на крана 15÷35 m/min. Производителността достига до 2000 t/h, а собствената им маса до 2400 t. Крановата количка може да бъде грайферна (една или две) с въртящ се стрелов грайферен кран. Кранът може да има вграден лентов транспортьор, бункер с подавач, кофов елеватор и др.

Могат да се класифицират по следните признаци: по предназначение – уни­версални и специализирани

Универсалните са предназначени за манипулиране на различни товари, чрез сменяеми ТХП – грайфери, електромагнити, клещовидни, въжени и др. Товароподемността им е от 30 до 500 kN, отвора от 10 до 40 m, а височината на повдигане е от 7 до 16 m, скоростта на повдигане обик­новено е от 8÷30 m/min, на придвижване на количката – 40÷100 m/min и на крана – 40÷80 m/min. Специализираните са контейнерни, грайферни, строително-монтажни и претоварващи мостове.

Товароподемността им достига до 6500 kN, отвора до 60-80, а в отделни случаи и до 120 m. По броя на стойките в една опора, двустоикови (по разпространени) (а-г) и едностойкоки (д). По наличието ни конзоли, безконзолни, еднокинзолни и двукоизолни. Които макар и по-тежки и скъпи, са по-разпространени. Тъй като значително се увеличава обслужваната площ.

По броя и дължината на опорите: козлови – с две еднакви опори и полукозлови – с опори само oт едната страна или със скъсени опори само от едната и нормална опора от другата странa. Пo вида на товароподемника: телферни (б) – за товароподемност до 200 kN и по-леки режими на работа и количкови (със стояща (в,г,д) или висяща (а) количка). По конструкцията на главната греда са: плътностенни и прътови. Пълностенните за електротелфер са Т или двойно Т профил усилен със затворено (трапецовидно, триъгълно (б), тръбно) сечение и за колички – предимно с правоъгълно (а,г,д) или тръбно (в) сечение.

Прътови

Прътовите за електротелфер са с триъгълно или правоъгълно сечение, а за висящи колички с триъгълно и трапецовидно сечение. Пълностенните са с 15-20% по-тежки от прътовите; по броя на гредите на моста и вида на товароподемника: едноредов с висяща количка (а) движеща се по две релси, закрепени към долния пояс; едногредов с електротелфер, дви­жещ се по Т-образна релса (б), но тя бързо и неравномерно се износва; едногредов със стояща количка с водещи ролки, движещи се но релса, монтирана отгоре на тръбна греда (в); двугредов със стояща количка, движеща се по две релси по горния пояс (но има и по-долния пояс) (г) – прилагат се за L ≤ 25 m; едногредов с едностойкови опори с конзолна количка (д). По-тежки са с 10-15% от четиристойковите; по начина на свързване на опорите с моста: с неподвижно (твърдо) свързване (до 30 m) и с шарнирно свързване.

При крано­ве с отвор ≥ 30 m едната двойна опора е свързана твърдо, а другата ставно (а,в) (осигурява наклоняване ±5° за компенсиране на деформации, неточност от изработка и монтаж; по начина на окачване на товара: с гъвкаво (въжено) – едно или четириточково и твърдо (колонно) окачване; по вида на ходовата част: релсови и безрелсови (пневмоколесни); по начина на захранване с елек­трически ток: кабелно и тролейно; по начина на управление: както при мос­товите кранове.

Когато то е от кабина тя може да бъде неподвижна или под­вижна. Неподвижната се монтира на една от опорите. Не осигурява добра видимост, особено при големи отвори и големогабаритни товари. Подвижната се монтира към крановата количка и се движи заедно с нея, което осигурява по-добра видимост на оператора и по-точно позициониране на товара.

Още интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО